سفارش چگونه برای من ارسال میشود

سفارش یا از طریق پیک فروشگاه مورد نظر یا از طریق پیک مخصوص زودخرید برای شما عزیزان ارسال میگردد.